Uw mening

Lid Raad van Commissarissen B.V. HONK Groep

Aandachtsgebied: Financieel-economisch & ICT

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de HONK Groep en staat de directie met raad ter zijde, zowel gevraagd als ongevraagd. Het coöperatiebestuur van HONK vervult de rol van werkgever waarbij de Raad van Commissarissen een adviserende rol heeft. Voor verschillende onderwerpen wordt, over en weer, advies gevraagd en/of gegeven door het HONK coöperatiebestuur en de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen van de HONK Groep bestaat uit drie leden. Het huidige lid van de Raad van Commissarissen vertrekt per mei 2024 conform het rooster van aftreden. Vanaf dat moment zal er een vacature ontstaat voor de positie van lid met een financieel-economisch-profiel, inclusief informatie- en communicatietechnologie.

De organisatie
Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) is een organisatie van en voor huisartsen. HONK maakt zich sterk voor goede, toekomstgerichte huisartsen- en eerstelijnszorg en is actief in de regio Noord-Kennemerland, een gebied met ongeveer 288.000 inwoners. De missie van HONK is het ontzorgen van zorgprofessionals bij het leveren van passende zorg Dit doet zij o.a. door:

 • Het organiseren van de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in de avond-, nacht- en weekenduren;
 • Het organiseren van de multidisciplinaire ketenzorg voor mensen met (een verhoogd risico op) chronische aandoeningen en kwetsbare ouderen;
 • Het aanbieden van verschillende diensten aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn op het terrein van praktijkorganisatie, kwaliteitsbevordering, ICT, samenwerking met ketenpartners en facilitaire ondersteuning.

De organisatie heeft ca 140 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 ruim € 20 miljoen. Voor meer informatie over HONK zie: www.honk.nu

De organisatiestructuur
HONK is de verzamelnaam voor Coöperatie HONK, een samenwerkingsverband van ongeveer 120 huisartsen in de regio Noord-Kennemerland, en de HONK Groep, een holdingorganisatie waaronder de verschillende activiteiten zijn ondergebracht. De HONK Groep is opgericht om (een deel van de) huisartsenzorg te organiseren en de praktijkhoudende huisartsen die lid zijn van de Huisartsen Coöperatie Noord Kennemerland te ondersteunen.

De aandelen van de HONK Groep zijn voor 100% in handen van de Coöperatie HONK. De leiding van de HONK Groep is in handen van de directie, bestaande uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. De directie is verantwoordelijkheid voor het geheel aan activiteiten en resultaten van de HONK Groep en draagt zorg voor de strategie- en organisatieontwikkeling. De algemeen directeur legt verantwoording af aan de driehoofdige Raad van Commissarissen van de HONK Groep. De directeur bedrijfsvoering rapporteert aan de algemeen directeur.

Naast de activiteiten die volledig onder de HONK Groep vallen, is de organisatie als aandeelhouder ook nauw betrokken bij activiteiten van Vicino, een regionale organisatie die zorgverlening organiseert voor mensen met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten in de regio Noord-Holland Noord.

Profiel
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen tussen de leden van de Raad van Commissarissen (diversiteit). De Raad kent de volgende drie specifieke deskundigheden/ profielen:

 • Zorginhoudelijk en kwaliteit
 • Financieel-economisch, incl. informatie- en communicatietechnologie
 • Bestuurlijk-juridisch

Het profiel van voorzitter valt in principe altijd samen met een van de drie andere profielen. Voor tenminste één van de leden is een regionale binding gewenst. In de huidige setting is dit aspect reeds geborgd. Benoeming vindt plaats door het HONK coöperatiebestuur voor een periode van vier jaar. Iedere commissaris kan maximaal twee keer voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Binnen HONK en de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een open en prettige manier van samenwerken.

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Commissarissen 

 • Academisch werk- en denkniveau; 
 • Een goed beeld van de uitdagingen en veranderingen in de (eerstelijns) zorg en van innovatieve en cliëntgerichte (zorginhoudelijke) trends; 
 • Denkt vanuit de behoeften en de positie van de patiënt en heeft affiniteit en/of ervaring met cliëntenmedezeggenschap; 
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de HONK Groep B.V. en de daaraan verbonden entiteiten en deelnemingen.; 
 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude. 
 • Team player, sterk relatiegericht, goed inlevingsvermogen; 
 • Communicatief vaardig, open voor kritiek en georganiseerde tegenspraak; 
 • In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen; 
 • Oog voor de belangen en uitdagingen van de coöperatie en het coöperatiebestuur; 
 • Beschikt over een relevant netwerk; 
 • Integer, in staat onafhankelijk en kritisch te opereren. 

Voor het lid met het Financieel & ICT profiel gelden aanvullend de volgende criteria: 

 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, bij voorkeur in een zorgorganisatie;
 • Financieel-economisch goed onderlegd;
 • Goed ingevoerd op het gebied van (ontwikkelingen in) ICT en digitalisering en in staat om vanuit een toezichthoudende rol de organisatie op deze gebieden verder te brengen;
 • Ondernemend, innovatief en denkt (proactief) mee in kansen en mogelijkheden zonder de kritische blik te verliezen;
 • Toezichthoudende ervaring is een pré, maar geen vereiste.

Inzet en vergoeding 
De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld 4 à 5 maal per jaar met de algemeen directeur van de HONK Groep. Daarnaast wordt van de leden deelname aan 1 tot 2 ‘heisessies’ met de bestuurder en het Coöperatiebestuur verwacht, evenals aan een jaarlijks overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Deelname aan één of twee Algemene Ledenvergaderingen van de Coöperatie is wenselijk, evenals het afleggen van enkele werkbezoeken bij onderdelen van de HONK Groep. 

Op basis van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) valt de HONK Groep in Klasse III. Momenteel bedraagt de bezoldiging € 13.468,- voor een lid van de Raad van Commissarissen.

Selectietraject 
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan HONK. Daar vindt de verdere selectie plaats.

Reactie 
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 10 maart a.s. uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. Van der Kruijs. Deze kunt u sturen via deze link. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Kruijs (06-25434924).